ABAR

AnställningsBAR (ABAR)
– en modell för samverkan mellan student och extern part


En av högskolans uppgifter är enligt Högskolelagen (SFS, 1992:1434, kap 1, 2 § ) att samverka med det omgivande samhället. Syftet med samverkan är att öka utbytet av idéer och kunskaper mellan högskolan och samhället utanför. Det har visat sig att samverkan i utbildningen leder till att individer utvecklar relevant kunskap som de sedan sprider i samhället (Bienenstock et al., 2014; Jacobsson et al., 2014) samt till ökad anställningsbarhet (Yorke, 2006).

Dala Sports Academy (DSA) har skapat en modell, ABAR. Modellen inbegriper följande huvudpunkter.
  • Studenterna ska ges möjlighet att föra dialog med andra grupper av människor (examensmål för kandidatexamen)
  • Utbildning och yrkesliv samverkar mot bestämda mål
  • Hitta ingångar för studenterna att skapa egna produkter och tjänster
  • Hitta ingångar för studenterna att starta egna företag

Rent praktiskt så utgår samskapandet mellan student och extern part från att ett behov identifierats. Behovet ska ha en koppling till området idrott och hälsa och vi ser att studenters kunskaper och kompetenser har potential att bidra till branschens fortsatta utveckling.

Studenten får möjlighet att knyta viktiga kontakter med kommande yrkesliv och potentiella arbetsgivare får förståelse för studenternas kunskaper och kompetenser. Arbetet avslutas med ett EXPO där studenterna ges möjlighet att kommunicera resultatet av samverkansprojektet med inbjudna externa parter.

DSA vill erbjuda studenter, oavsett utbildningsprogram, möjlighet till samverkan i anslutning till examensarbete/projektarbete under sin sista termin vid Högskolan Dalarna. Syftet med projektet är att sprida, utveckla och implementera modellen ABAR i grundutbildningen vid Högskolan Dalarna.